Hamnbogserassistans

1. Order eller förändring i ankomst/avgångstid mellan kl: 16.00-07.00 vardagar, lördagar, helgdagar eller dag före helgdag och söndag. Debiteras med 15% extra på ordinarie taxa. Avbeställning av uppdrag kortare tid än 1 timma från beställd tid, debiteras såsom fullgjort uppdrag enligt taxa.

2. Order, avbeställning eller förändring i tid kortare än 5 timmar innan ankomst/avgång, debiteras med 15% på gällande taxa. Kortare tid än 3 timmar innan uppdrag debiteras med 50 % på gällande taxa. Ej avbeställt uppdrag debiteras som såsom fullgjort uppdrag enl. taxa.

3. För väntetid mer än 30 min. debiteras 3670 kr/bogserbåt/halvtimma. Väntetid räknas oavsett bogserfartyget lämnat sin kajplats eller ankommit uppdragsplatsen.

4. Bogsertid räknas från avgång till ankomst bogserbåtens ordinarie kajplats.

5. För uppdragstid > 3 timmar < 5 timmar debiteras 50% extra på ordinarie taxa.

6. För uppdragstid > 5 timmar debiteras enligt timprislista/bogserbåt för överskjutande tid.

7. För arbete utanför Stockholms hamn tillkommer fram- och återgångsavgift från/till Stockholm enl. överenskommet timpris.

8. För arbete enligt tariff 1-5 gäller 50% övertidstillägg för arbete utanför ordinarie arbetstid. (Se p.1 avseende tider)

9. Mäklare eller beställare av uppdrag är tillsammans med redaren solidariskt betalningsansvarig för uppdraget, även i sådana fall där redaren inte fullföljer betalning mot beställaren. Bogserfartyget avses vara på plats senast vid beställd avgångstid, skulle bogserfartyget få förhinder utanför bogserbolagets kontroll utgår ingen ersättning för bortfallet. Inte i något fall utgår ersättning för uteblivet uppdrag annat än kreditering av uppdragskostnaden i sådana fall där bogserbolaget haft kontroll på den uppkomna situationen. Bogserbåt skall bokas senast 5 timmar innan uppdrag.

10. Uppdragstid när bogserfartyget avses vara på plats, skall fastställas vid order.

I händelse av krig, strejk, lockout, ökade kostnader utanför bogserbåtsrederiets kontroll eller annan extraordinär händelse, äger bogserbåtsbolaget rätt att justera priset.

Bogserbåtsbolaget är berättigat att häva ingånget bogseravtal i sådana fall där omständigheten bedöms omöjliggöra uppdragets utförande på säkert sätt.

Hamnbogserassistans: Uppdrag inom hamnområde där fartygs befälhavare eller dennes ombud begär assistans i syfte att komma till/från kaj/ankarplats

“SCANDINAVIAN TUGOWNERS STANDARD CONDITIONS OF 1985.” (senaste utgåvan) gäller för samtliga uppdrag.

 

Hamnboxeringstaxa Standard Conditions in English